Informatie en Praktijkregels

Psychologiepraktijk Schipper

Afmelden

Afmelden: Mocht u eens verhinderd zijn, zou u de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af willen zeggen? Anders wordt een no-show tarief van €50,00 gehanteerd. Dit bedrag dient u zelf te betalen, het wordt niet door de verzekeringsmaatschappij vergoed! U kunt alleen afbellen op (nieuw telefoonnummer) 06-57494915 of emailen: schipper.psy@kpnmail.nl

Waarneming

Waarneming: gedurende mijn vakanties kan ik u niet te woord staan. In het welkomstbericht van de voicemail en in het afwezigheidsbericht van mijn email zal gedurende de vakantie de naam en het telefoonnummer van mijn waarnemer te vernemen zijn. Hier kunt u desgewenst terecht voor telefonisch overleg of één of meerdere extra sessies tijdens mijn afwezigheid.

Identiteitscontrole

Identiteitscontrole: Ik ben wettelijk verplicht om bij het eerste gepsrek uw identiteitsdocument te controleren en het nummer te noteren. Ook zal ik uw BSN noteren.

Dossier

Dossier: Het is wettelijk voorgeschreven dat een dossier gedurende 20 jaar bewaard blijft. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kan ik het -met uw schriftelijke toestemming- vernietigen op een overeengekomen tijdstip.

Klachtenregeling

Klachtenregeling: Wanneer u een klacht heeft,  hoop ik dat u die in eerste instantie met mijzelf bespreekt. Wanneer de klacht niet op deze wijze opgelost kan worden, kunt u zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie van de LVVP. Op de website van de LVVP (www.lvvp.info) vindt u informatie over de klachtenregeling.

Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut: Psychologiepraktijk Schipper is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Klik hier voor het inzien van het kwaliteitsstatuut.

Visitatie

Visitatie: Iedere vijf jaar wordt mijn praktijk gevisiteerd door de beroepsvereniging (LVVP). Dit betkent dat de praktijkvoering voldoet aan de professionele standaard voor vrijgevestigde psychologenpraktijken.

DIS

DIS: Sinds een paar jaar wordt er door de overheid van ons gevraagd om gegevens over de behandeling aan te leveren aan de Stichting Benchmark, die hier onderzoek mee doet. De gegevens die – alleen met jouw toestemming!- aangeleverd kunnen worden zijn onder andere: regio waarin de therapie plaats vindt, postcode, leeftijd, geslacht, registratie van de psycholoog. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd, dit betekent dat ze van elkaar losgekoppeld worden en daardoor niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

ROM

ROM: Sinds een paar jaar wordt er door de overheid van ons gevraagd om het effect van de therapie middels vragenlijsten in kaart te brengen. Hiertoe neem ik voorafgaand aan de therapie een vragenlijst af waarin gekeken wordt van welke klachten je last hebt (= voormeting) en na afloop van de therapie kun je deze vragenlijst opnieuw invullen (= nameting). De scores op deze vragenlijsten zullen -alleen met jouw toestemming!- aangeleverd worden aan de stichting SVR, die de gegevens (anoniem, gepseudonimiseerd) verzamelt en er onderzoek mee doet over de effecten van therapie.

Klanttevredenheids-vragenlijst

Klanttevredenheidsvragenlijst: sinds een paar jaar wordt er dor de overheid van ons gevraagd om na afloop van de behandeling een klanttevredenheids vragenlijst af te nemen.

Beroepscode en tuchtrecht

Beroepscode en tuchtrecht : Psychologen dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychologen, die is opgesteld door het Nederlands Instituut voor Psychologen (zie www.psynip.nl). De rechten van de client staan beschreven in de WGBO, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven wanneer u daar toestemming voor gegeven heeft. De geheimhoudingsplicht is onder meer geregeld in de WGBO en in de Beroepscode voor psychologen (zie www.lvvp.info of www.psynip.nl).

Psycholoog Tineke Schipper

Over Tineke Schipper

Ik ben geboren in 1964 en afgestudeerd in de klinische psychologie in 1992.